جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

لوله انتقال بتن | فروش لوله انتقال بتن

برای انتقال بتن از ماشین ها و یا انتقال به مسافتی دور که پمپ بتن را نمیتوان حرکت داد بنابراین از لوله انتقال بتن و شلنگ پمپ بتن و شلنگ سر دکل  پمپ بتن استفاده میشود

 انواع لوله انتقال برای پمپ بتن ، بدون چسبندگی بتن به شلنگ پمپ بتن و لوله انتقال پمپ بتن